Month: July 2019

เมล็ดงาสอนใจ

๑วลีคำฟ้าพูดได้ในเรือนชานมายาเทวีได้กล่าวไว้ว่า *** งอกงามต้องสมบูรณ์ดี *** กว่า๓ทศวรรษที่เวียนผ่าน๑สิ่งกับ๑กิจกรรมบนเรือนชานมายาเทวีที่เหล่าสานุบนเรือนต้องช่วยทำกันนั้นก็คือ ร่วมวงก้มหน้านั่งคัดแยกคัดกรองเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่จะนำมาใช้ในศาสนพิธีถวายต่อเทพเทวดา อิฉันเองเคยตั้งข้อสงสัยในจิตว่าทำไมต้องคัดแยกและคัดกรองเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเหล่านั้น ซึ่งที่อื่นๆก็ไม่เห็นจะต้องมานั่งคัดแยกจำแนกเมล็ดพันธุ์กันเลย แต่ก็ไม่เคยได้คำตอบใดๆให้กระจ่างในจิตได้แต่บอกกับใจแยกก็แยก จำแนกแยกคัดกรองกันต่อไป ...  *** รักษ์ไว้ด้วยศรัทธา*** วันเวลาผ่านเลยมาก็นับร้อยพันศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายต่อเทวดาที่อิฉันเครพ ใจสั่งมาหรือก็ไม่ใช่แต่ด้วยใจอยากรู้ก็ต้องใช้๒ตาตัวเองให้เป็นประโยชน์+กับขดหยักในสมองย้อนคิด พิจารณาว่าไฉนเลยต้องคัดแยกและคัดกรองเมล็ดพันธุ์ธัญพืชจำนวนมากมายมหาศาลขนาดนั้น ถึงบางอ้อก็เมื่อลมเปลี่ยนทิศชีวิตเปลี่ยนทางมา๙เดินดินนี่ละเจ้าค่ะ กระจ่างในจิตทุกสิ่งที่ฟ้าพูดได้ในเรือนชานมายาเทวีบัญชาให้อิฉันกระทำ ทำคือวิชาที่แฝงมากับคำสอน สอนให้คิด…

Read more