Umakali

เกษียรสมุทร ๑

มิถุนายน 19, 2018

ปฐมบทความผลงานงานปูนปั้นหรือที่เราเรียกกันจนติดปากฟังจนชินหู *** งานปั้นปูนสด *** ส่วนตัวแล้วอิฉันชอบงานรังสรรค์สร้างปูนสดเป็นที่สุดเพราะคือที่สุดของผลงานช่างประติมากรรมในแต่ละยุคสมัยสืบทอดต่อกันมาหลายยุคสู่ปัจจุบันสมัย ผลงานแต่ละชิ้นบ่งบอกถึงภูมิปัญญาเหล่าบรรพชนครูช่างสยามในอดีตที่นิยมรังสรรค์สร้างปั้นแต่งขึ้นรูปเล่าเรื่องราวไว้เคียงพุทธสถานให้เป็นมรดกของแผ่นดินเกิดสืบลูกสืบหลานได้ชมศิลปะอันล้ำค่า ที่บ่งบอกถึงความเป็นอารยศิลป์ประจำชาติได้เป็นอย่างดีด้วยสูตรผสมปูนปั้นเฉพาะสูตรครูช่างแต่ละท่านนั้นคือคุณค่าแห่งภูมิปัญญาชน สัดส่วนในการขึ้นรูปแต่ละครูก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิลำเนาแดนดินถิ่นสยามเหนือ กลาง ใต้ ออกและตกต่างแฝงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นแต่โบราณ …

เราจะเห็นตามพุทธสถานโบราณในแต่ละยุคแต่ละสมัยนิยมปั้นเรื่องราวเทพเทวดาชุมนุม บ้างก็แฝงเล่าเรื่องราวพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลย้อนประวัติศาสตร์ในอดีตก็จากผลงานชั้นครูที่สืบสานต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น ผลงานครูแต่ละท่านก็แตกต่างกันออกไปบ้างก็อ่อนช้อยสวยงามตามคติเทวนิยม บ้างก็ดุดัน บ้างก็เสมือนจริงตามแต่ความมโนในจิตของช่างปั้นในแต่ละยุคสมัยจะแฝงอะไรไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาหยิบยกขึ้นเป็นแบบอย่างในสาขาวิชาประติมากรรมประจำชาติมังค่ะ …

 

*** แบบร่าง กวนเกษียรสมุทร ***  

กวนเกษียรสมุทร ๑ผลงานปั้นปูนสดที่อิฉันมโนในจิตมานานแสนนานถ้ามีโอกาสอยากรังสรรค์สร้างไว้เคียงสถานหากได้สถานที่ๆเหมาะสมกับผลงานปั้นปูนสดไว้ให้เป็น๑มรดกของแผ่นดินเกิดให้สายศรัทธาในฟ้าเดียวกันรุ่นหลังได้ชม มหามายา ภูมายาเทวีสถาน เป็น๑สถานเคียงไพรที่อิฉันได้ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายเหมาะสมและลงตัวที่สุดแล้วจริงๆด้วยผนังศิลาบริเวณปากทางเข้าโถงถ้ำศิลาผามายาเทวี พื้นที่ในบริเวณนั้นเรียบทอดยาวกำลังสวยเหมาะสมกับความมโนในจิตสานฝันความมโนจิตอิฉันให้เป็นจริง จะรอช้าอยู่ใยจับดินสอขีดเขียนเส้นสายกำหนดรูปแบบพร้อมขนาดลงบนกระดาษ ปรับเปลี่ยนมุมมองจากสถานที่จริงอิงผนังศิลาคีรีที่ธรรมชาติร่วมรังสรรค์สร้างไว้ให้สอดคล้องสวยงามสมจริงมังค่ะ …  

 

*** กวนเกษียรสมุทร ***

กวนเกษียรสมุทร ๑เทวะตำนานแห่งภารตะชนกล่าวไว้ถึงการกำเนิดสิ่งอันเป็นมงคล ๑๐๘สิ่งบังเกิดขึ้นจากพลังชักดึงของทวยเทพและเหล่าอสูรโดยมีพระอินทร์เป็นเทวดานำคัดท้ายในส่วนหางนาคาราชวาสุกรี ส่วนหัวของพญานาคราชวาสุกรีนั้นเป็นทางฝ่ายเหล่าพญาอสูรครอบครองในส่วนนี้เพื่อหวังที่จะได้มาซึ่งน้ำอมฤต โดยมีพระวิษณุเทพยาตรามาเป็นองค์ประธานสถิตบนเขามันทรคีรี ๑ความเชื่อที่ส่งต่อกันมาช้านานว่าเป็นภูเขาที่กำเนิดมณีนพรัตน์มาเป็นแกนกลางในการพาดลำตัวของนาควาสุกรีเวียนทักษิณาโดยรอบเขามันทรคีรีเป็นเสมือนเชือกชักตามตำนานกล่าวไว้นานนับพันปี จะร้อยหรือพันปีผ่านนั้นก็หาอ่านจากเรื่องเล่าตามตำราเรื่องเล่าผ่านสื่อออนไลน์ตามอัธยาศัยนะเจ้าค่ะเพราะอิฉันเองก็เกิดกำเนิดไม่ทันกับเหตุการณ์นี้มังค่ะ … 

 

 

องค์อินทร์๑เทวราชผู้สร้างตำนาน เกษียรสมุทร จากรูปแบบจำลองอิฉันนำมาสื่อผ่านผลงานตามท้องเรื่องเล่าจากปกรณัมแห่งฮินดูชนผ่านผลงานปั้นปูนสดในสถานไว้สืบลูกสืบหลายเราชาวสยามได้ชม  เทวราชผู้คัดท้ายในส่วนหางของพญานาคราชวาสุกรี ตามตำนานจะกล่าวเล่าไว้เช่นไรมิทราบได้แต่ความคิดเห้นส่วนตัวเสมือนเหล่าศรัทธาบรรพชนแฝงไว้ให้คิด ไม่มีสิ่งใดที่จะเสร็จสำเร็จได้ด้วยคุณธรรมเพียงฝ่ายเดียวหากไม่มีเหล่าอธรรมฝ่ายพยามารร่วมสมานสามัคคีนำส่งด้วยจิตหวัง ความหวังในจิตเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นอมตะไม่สามารถทำได้ด้วยใจตน ตนใดจะสำเร็จด้วยตนนั้นหามีไม่เพราะโลกใบนี้หาได้มีเราเกิดกำเนิดขึ้นมาเพียงผู้เดียว ความสำเร็จในทุกสิ่งต่างบังเกิดจากพลังสมานสามัคคีรวมเป็น๑ สำเร็จสมปรารถนาด้วยวิถีใดนั้นก็สุดแล้วแต่บาทวิถีที่คนแต่ละคนจะเลือกกระทำ ตน …  

 

 

ปกรณัมกล่าวเล่าไว้ว่าส่วนหัวพญานาคราชวาสุกรีคัดบังคับส่วนหัวร่วมด้วยช่วยออกแรง๑ตำนานกวนเกษียรสมุทรกับเหล่าเทพเทวดา ด้วยจิตมารหวังอยากเป็นอมตะตราบนิรันดร์มารก็คือมารอยู่วันยังค่ำจิตมารพร้อมทำร้าย คนใจมารพร้อมทำลายแต่ท้ายสุดไม่อยากตาย ทุกสิ่งต่างแฝงไว้ในเชิงปรัชญาส่วนตัวนะเจ้าค่ะในส่วนหัวสื่อให้เห็นถึงความคิดต่าง ต่างในที่นี้หมายถึงความเป็นอธรรมในจิตย่อมกำเนิดเกิดจากความคิดของคนเป็นลำดับแรก แรกเริ่มเดิมความก็คือหัวๆที่บรรจุไว้ซึ่งขดหยักของเส้นสมองต่างกันด้วยความคิดในหัวกบาลบัญชาให้กระทำ ทำดีหรือทำชั่วย่อมคิดก่อนกระทำด้วยกันทั้งสิ้นจากตำนานที่เล่าขานตามแต่ความกระจ่างในจิตจะคิดเห็นหรือคิดต่างนั้นก็สุดแล้วแต่วิตารณญาณในแต่ละบุคคลนะเจ้าค่ะ  หูมีไว้ฟัง ตามีไว้มองจะมองให้มีคุณค่าแก่ตนก็พึงคิดให้เห็นเป็นแนวทางแห่งปรัชญาชีวิต หากคิดแค่เป็นเพียงเรื่องเล่าก็จะเล่าขานกันสืบไปเช่นนั้นหากเรามองให้เห็นถึงปรัชญาแฝงตีความให้แตกฉาน จะไม่ราวฉานพึงคิดให้ออกเก็บความแฝงใน๑ปกรณัมเกษียรสมุทรไว้สอนใจตนเป็นพอ …  

 

 

พระวิษณุเทพ๑พระนามที่ถูกกำหนดให้สถิตเป็นองค์ประธานเคลื่อนเขามันทรคีรีธรมาเป็นแกนประทับที่พาดพันด้วยลำตัวพญานาคราชวาสุกรีเป็นเสมือนเชือกที่ชักหมุนเวียซ้ายสดับขวาให้บังเกิดสิ่งดีมากมงคลตามปกรณัมกล่าวนับพันปีผ่านจนนาควาสุกรีเจ็บแสบไปทั้งตัวจากการชัดดึงของเหล่าเทพเทวดาแลอสูรหมู่มาร พระวิษณุเทพจึงจำแลงแปลงกายเป็นเต่าในพระนาม กูรมาวตาร เพื่อรองรับเขามันทรคีรี ให้รอดพ้นจากโลกาว่าไว้ซึ่งความพินาศสิ้น ในความคิดเห็นส่วนตัวอิฉันมองเป็นปรัชญาแฝงไว้สอนใจด้วยเต้านั้นอายุยืนยาววิถีแห่งเต่าเดินตรงหน้าไม่๙เดินเอียงซ้ายแลขวาเต่ารู้หลบรู้ภัยในตนเป็นเกราะกำบังตน เป็นที่มาแห่งตนพึงเป็นที่พึงแห่งตนตน ตนพึงรู้หลบแต่ไม่พึงรู้หลีกแต่ปกรณัมตอนนี้แฝงให้รู้จักคำว่าหยุดทุกสิ่งด้วยตนก่อนเภทภัยอันตรายจะบังเกิดมาสู่ตน หยุดเพื่อตั้งสติพร้อม๙เดินหน้าสู่จุดหมายปลายทางนั้นก็คือความสำเร็จ …

ศรัทธาในสิ่งใดก็พึงคิดย้อนมองเหตุแต่อย่างหวังในผล เพราะผลที่เราต่างหวังนั้นก้ล้วนแล้วแต่เกิดกำเนิดขึ้นจากกิเลสแฝงตัณหาในจิตตนด้วยกันทั้งสิ้น ทุกสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมานานนับร้อยพันปีผ่านก็จะผ่านไปเช่นนั้นหรือ คนคิดผ่านคนเราเมื่อเรื่องเล่านั้นกราดมาผ่านรูหูเราควรฟังให้เกิดปัญญานำพามาใช้ในวิถี บาทวิถีที่คนเรานั้นคิดก้าวเดินพึงยึดหลักตามนามแห่งกูรมาวตาร อิฉันเชื่อว่าวิถีเต่าจะนำพาให้เรานั้นรู้ตัวรู้ภัยมาสู่ตนพึงหยุดไม่ต้องหลบซ้อนณ.ที่ใดแต่พึงหยุดใช้สติปัญญาเกิดพร้อม๙เดินหน้าไม่เอียงขวาไม่เอียงซ้ายแต่พึงเฉลียวในความฉลาดเหลือบมองซ้ายแลขวา๙เดินหน้า สำเร็จสมปรารถนาอย่างแน่นอนมังค่ะ …     

 

 

ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถือเป็นฤกษ์งามยามดีวันศุกดิบก่อนครบรอบ ๗ปี ในการรังสรรค์สร้าง มหามายา ภูมายาเทวีสถาน จัดเครื่องพลีถวายครูช่างแขวงวิชาว่าด้วยศาสตร์ประติมากรรมวิถีครูช่างไทยแต่โบราณในกาลก่อน ก่อนจะรังสรรค์ขึ้นสร้างด้วยผลงานเทพเทวดาพึงขึ้นเครื่องมือกล่าววาจาให้สัจจาธิฐานบอกกล่าวขอพรองค์ครูวิษณุกรรมให้ประสิทธิ์ ๒มือช่างประติมากรรมพร้อมรังสรรค์สร้างหยิบจับเครื่องมือชิ้นใดลงบนชิ้นงานให้เสร็จสำเร็จสวยงามตามวิถีองค์ครูผู้สร้างว่าไว้ด้วยตำรา ประติมากรรมแห่งสยาม ขึงผ้าขาวไม่ต้องถึงตาดเพราะครูกล่าวว่าไว้ด้วยวิถีช่างบ้านวางประทีปซ้ายแลขวา บายศรีปากชามพร้อมเครื่องมือปั้นให้เข้าที่ จิตบอกกล่าวด้วยสัจจาธิฐานรังสรรค์สร้างผลงานปั้นปูนสดขึ้นด้วยทรัพย์ส่วนตัวหาได้บอกชักชวนเรี่ยไรทรัพย์ใครมาร่วมสร้าง เรียบง่ายได้ใจความไม่มักง่ายเท่านี้ก็สุขใจ …   

 

 

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดกับสิ่งที่อิฉันกำลังลงมือรังสรรค์สร้างผลงานปั้นปูนสด๑ปกรณัม เกษียรสมุทร ไว้เคียงผนังศิลาผามายาเทวีที่ธรรมชาติร่วมสร้างไว้นานนับพันปีผ่าน ทุกสิ่งเหมาะเจาะกับการรังสรรค์สร้าง พระวิาณุเทยขึ้นสถิตบนมันทรคีรีที่ธรรมชาติไหลหลากนำพาธาตุมารวมกันไว้เบื้องหน้าศิลาผามายาเทวีหรือที่เราเรียกผ่านปากได้ยินผ่านหูว่าหินงอกหินย้อย มุมๆนี้เหมาะสมที่สุดกับผลงานชิ้นนี้ที่ตั้งใจในจิตคิดรังสรรค์สร้างไว้ให้สายใยสายศรัทธาได้ชมเชิงศึกษาผลงานช่างปั้นปูนวิถีเราชาวสยาม เคียงผนังคีรีมายา อย่างที่กล่าวเกษียรสมุทรนั้นบังเกิดสิ่งมงคลขึ้นในจักรวาลตามปกรณัม จากนี้ไปเริ่มลงมือรังสรรค์ขอพรเทพเทวาสถิตเคียงมายาเทวีสถาน อวยชัยให้สำเร็จสมดั่งจิตคิดรังสรรค์ให้มากมงคลตราบนิรันดร์ …

ปล. ศรัทธาบังเกิดขึ้นด้วยจิตเราฉันใด ฉันนั้นเมื่อเราคิดได้ก็พึงกระทำได้ด้วยตัวเราเอง สัจจาที่กล่าวไว้ไม่แปรเปลี่ยนจะคงไว้ซึ่ง๑สถานที่รังสรรค์ด้วยทรัพย์ส่วนตัวจาก๑สมอง๒มือกระทำและหลายแรงงานร่วมด้วยช่วยกันรังสรรค์สร้างให้สำเร็จเป็นจริง  จริงแท้นั้นคือเราผู้เลือกเดินพร้อมเพียรตนให้สำเร็จกับบาทวิถีที่เรานั้นเลือกกระทำ ทรัพย์ใครหาได้มีขอมีเพียงทรัพย์จากอาชีพนำพาผลกำไรในรายปีเวียนกลับมารังสรรค์สร้างสถานถวายเทพเทวดาที่อิฉันรักษ์ ทุกสิ่งที่สำเร็จในหน้าที่การงานด้วยพรเทพเทวดา๑เดียวในดวงใจประทาน ๑สถานที่เอ่ยได้เต็มปากว่าไร้ทรัพย์จากผู้ใดจากใครมาร่วมสร้าง  จะมีก็แต่เพียงทรัพย์กองทุนเทวดาอวยชัยให้มากมีร่วมนำพารังสรรค์สถานมายาเทวี … แม่พระเพลิง  

Only registered users can comment.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น