Umakali

เมล็ดงาสอนใจ

กรกฎาคม 3, 2019

๑วลีคำฟ้าพูดได้ในเรือนชานมายาเทวีได้กล่าวไว้ว่า *** งอกงามต้องสมบูรณ์ดี *** กว่า๓ทศวรรษที่เวียนผ่าน๑สิ่งกับ๑กิจกรรมบนเรือนชานมายาเทวีที่เหล่าสานุบนเรือนต้องช่วยทำกันนั้นก็คือ ร่วมวงก้มหน้านั่งคัดแยกคัดกรองเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่จะนำมาใช้ในศาสนพิธีถวายต่อเทพเทวดา อิฉันเองเคยตั้งข้อสงสัยในจิตว่าทำไมต้องคัดแยกและคัดกรองเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเหล่านั้น ซึ่งที่อื่นๆก็ไม่เห็นจะต้องมานั่งคัดแยกจำแนกเมล็ดพันธุ์กันเลย แต่ก็ไม่เคยได้คำตอบใดๆให้กระจ่างในจิตได้แต่บอกกับใจแยกก็แยก จำแนกแยกคัดกรองกันต่อไป … 

*** รักษ์ไว้ด้วยศรัทธา***

วันเวลาผ่านเลยมาก็นับร้อยพันศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายต่อเทวดาที่อิฉันเครพ ใจสั่งมาหรือก็ไม่ใช่แต่ด้วยใจอยากรู้ก็ต้องใช้๒ตาตัวเองให้เป็นประโยชน์+กับขดหยักในสมองย้อนคิด พิจารณาว่าไฉนเลยต้องคัดแยกและคัดกรองเมล็ดพันธุ์ธัญพืชจำนวนมากมายมหาศาลขนาดนั้น ถึงบางอ้อก็เมื่อลมเปลี่ยนทิศชีวิตเปลี่ยนทางมา๙เดินดินนี่ละเจ้าค่ะ กระจ่างในจิตทุกสิ่งที่ฟ้าพูดได้ในเรือนชานมายาเทวีบัญชาให้อิฉันกระทำ ทำคือวิชาที่แฝงมากับคำสอน สอนให้คิด คิดได้แล้วต้องพิจารณาให้เป็นสิ่งที่เป็นนั้นก็คือ เป็นต้น จากเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่เราคัดแยกและคัดกรองมาเป็นอย่างดีแล้วนั้น ๒มือที่คัดล้วนผ่านตาพร้อมหยิบจับขึ้นหว่านลงปฐวีเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นั้นก็พร้อมจะเจริญงอกงามนั่นเอง …

*** รักษ์ไว้ด้วยศรัทธา ***

 ทุกครั้งหลังเสร็จศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายเมล็ดพันธุ์ธัญพืชสิ่งที่เห็นด้วยตานั้นก็คือความเจริญงอกงาม  ฟ้าพูดได้ในเรือนชานมายาเทวีกล่าวไว้ว่า เราไม่รู้เรื่องกิจในหน้าที่การงานของมวลมนุษย์ เราไม่รู้ช่องทางในการทำมาหากินบนโลกแห่งมายา(ลวง) แต่ที่เรารู้คือศรัทธาพลีถวายต่อเราเหล่าเทพเทวดานั้นบังเกิดให้เห็นและสัมผัสได้ถึงความเจริญงอกงาม สิ่งที่เห็นและสิ่งที่เป็นคือศรัทธาส่วนต่างที่ได้จากศรัทธานั้นก็คือ คิดให้เป็น พิจารณาให้ได้ เมื่อเป็นด้วยความคิดได้ผ่านการพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวก็จะเจริญงอกงามได้เช่นกัน ทุกสิ่งบังเกิดขึ้นจากความคิด หากเรานั้นรู้คิดรู้ทำและคัดกรองรวมไปถึงการคัดแยกจำแนกใช้แต่เฉพาะสิ่งที่สมบูรณ์นั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันด้วยหน้าที่ก็ดี การงานที่กระทำอยู่ก็ดีทุกสิ่งก็จะเสร็จสำเร็จได้ด้วยศรัทธานำพา …

ฟ้าพูดได้ในเรือนไม่เคยสอนสิ่งใดให้อิฉันหยิบจับฟ้าพูดได้อีกเช่นกันไม่เคยสอนให้อิฉันเปิดตำราใดๆขึ้นอ่านออกเสียงสำเนียงแปลกไปจากภาษาเกิดกำเนิดเป็นสยามศรัทธาเลยสักครา ยิ่งการเปล่งเสียงด้วยภาษาเวทร่ายมนต์ใดๆไม่เคยทำและไม่คิดจะทำตามกระแสสังคมสาดทานิยมเช่นในยุคนี้ แต่พึงมีเวทย์ไว้กับตัวเวทย์ในที่นี้หมายถึงที่การเรียนรู้ พึงรู้ แต่ไม่พึงนำพามาใช้กับศรัทธาที่มีต่อพระมารดาชนนี๑เดียวในดวงใจ ด้วยเวทมนต์นั้นๆเฉพาะใช้สำหรับวรรณะที่เกิดกำเนิดมาเพื่อพลีบูชาถวายต่อเทพเทวดา เรานั้นเป็นเพียงสายศรัทธาแต่มิใช่โดยสายเลือดจากวรรณะพราหมณ์ พึงมิควรอ่านและออกเสียงเวทในศาสนว่าด้วยพิธีพลีสรรเสริญถวายต่อเราเหล่าเทพเทวดา ตรงกันข้ามในสิ่งที่วรรณะไม่กระทำพึงหยิบยกในสิ่งต่างนั้นๆมากระทำ หลักการว่าด้วยตำรากับหลักปฏิบัติในความเป็นจริงนั้นไม่แตกต่างกัน จะต่างกันก็แต่คนนำมาใช้เพื่อแฝงอะไรหลังเสร็จในกิจว่าด้วยพิธีกรรม จะไม่เป็นกรรมต่อศรัทธาที่มีอิฉันจึงเลือกกระทำมากกว่ากางตำราขึ้นอ่านนะเจ้าค่ะ …

*** รักษ์ไว้ด้วยศรัทธา ***

เมื่อสมบูรณ์ในทุกช่องทาง สมบูรณ์ด้วยเมล็ดพันธุ์ สมบูรณ์ด้วยน้ำความชื้นในอากาศได้เมล็ดพันธุ์ร่วงหล่นในที่ๆเหมาะสมนั้นก็จะเจริญงอกงามสิ่งที่เห็นด้วยตาคือเส้นขาวที่เรียกว่าราก วินาที่แรกของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนั้นคือความบริสุทธิ์ เมื่อกาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปต่างต้องพึงพาอาศัยกันและกันเพื่อความคงอยู่ให้รอด แต่จะรอดนั้นก็ต้องมีการเบียนเบียนให้ตนด้วยกันทั้งนั้นเพื่อให้ตนนั้นรอดปลอดภัย ภัยอันตรายรอบด้านกำลังเกิดขึ้นพร้อมกับการเจริญเติบโต ทุกสิ่งที่เห็นคือสัจธรรมฟ้าพูดได้สอนให้สานุบนเรือนเห็นด้วยภาพที่ร่วมกันกระทำ แต่สิ่งที่กระทำในแต่ละศาสนพิธีนั้นจะมีกี่แรงศรัทธาที่เห็นภาพในสิ่งที่ฟ้าพูดได้แฝงไว้ด้วยปรัชญาสอนในความเป็นจริง จริงแท้และแน่นอนที่สุดคือเราต้องคิด พิจารณาในสิ่งที่เราจะกระทำให้เหมาะสม เมื่อลงมือลงแรงกระทำในสิ่งที่เหมาะสมความเจริญงอกงามก็จะผ่านพ้นไปสู่ความสำเร็จนั่นเอง …

*** องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมากาลี เทวี ***

ท้ายสุดแต่ยังไม่สุดกับศรัทธาแม้จะเป็นเพียงแสงสว่างดวงน้อยที่สาดส่องสว่างด้วยบาทวิถีที่ฟ้าพูดได้ๆชี้นำให้กระทำ อิฉันขอเป็น๑แสงสว่างที่สาดส่องเบื้องหน้ามูรติพระมารดาชนในทุกสิ่งที่ชี้นำให้กระทำนำพาชีวิตก็สุขใจด้วย๑วลีคำฟ้าสอนใจ อย่าได้คิดจะสอนใครให้เกิดศรัทธาหากตัวเจ้าเองยังมองสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราไม่แตกฉาน ความร้าวฉานในใจเจ้านั้นจะบังเกิดขึ้นทดแทนกับสิ่งที่เจ้านั้นศรัทธาในที่สุด จะสอนใครควรสอนใจตนให้กระจ่างแม้สิ่งต่างที่เจ้านั้นหยิบจับขึ้นถวายต่อเราเหล่าเทวดานั้นต่างมีความหมาย หมายจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตจงก้มหน้าลงมองเมล็ดงาที่อยู่เบื้องหน้าเราเหล่าเทพเทวดาในแต่ละศาสว่าด้วยพิธีพลีถวาย หากเจ้านั้นพลีถวายไม่เป็นที่ร่วงหล่นไม่เป็นทางเมล็ดงานั้นจะเจริญงอกงามขึ้นเป็นต้นได้ฝักเพิ่มจำนวนปริมาณของเมล็ดงามหาศาลได้อย่างไร ศรัทธาเกิดหาใช่ต้องอ้าปากสวดร่ายด้วยเวท ศรัทธาบังเกิดหาใช่พลีถวายมนต์ต่อเราทุกเช้ายันค่ำ ตรงกันข้ามศรัทธาเกิดกำเนิดขึ้นด้วยเส้นขาวที่แรกเริ่มในใจนั้นก็เปรียบเสมือนรากอ่อนของแมกไม้นานาพรรณทุกสายพันธุ์ล้วนต้องมีราก ตามองแล้วต้องคิดพิจารณาให้เห็นซึ่งราก รากนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นพร้อมค้ำยันส่งให้ลำต้นนั้นเจริญเติบใหญ่ด้วยปลายรากที่ช่วยกันรอบทิศทางแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงลำต้นให้เจริญเติบใหญ่ ถ้ารากขยันขันแข็งมากเท่าไรลำต้นก็จะสมบูรณ์พร้อมให้ผลทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น ศรัทธาที่เจ้ารังสรรค์สร้างก็เช่นกันตาพึงเห็น คิดได้ พิจารณาให้เป็นจงเลือกมีไว้เฉพาะเส้นสายแห่งศรัทธาที่มากด้วยใจ ใจที่สมบูรณ์พึงประกอบไปด้วย คิดเป็น พิจารณาได้และสิ่งที่ได้คือความสำเร็จนานัปการสมดั่งจิตปรารถนาถ้วนหน้า ถ้าคิดเป็น กราบ … เพลิงในมายา  

Only registered users can comment.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น