แสงอาทิตย์

แสงอาทิตย์

ปฐมบทความวลีคำครูเคยกล่าวไว้สอนใจการในกาลของไม้มีหัวไว้สอนใจ วิถีแต่โบราณในสายครูที่ดิฉันเคารพยกขึ้นไว้เหนือศรีวลีคำครูกล่าวเรือนคือที่อิงอาศัย เรือนคือที่พักพิง กาลก่อนไม่มีสิ่งใดจะคอยบอกเตือนการในกาลให้คนบนพื้นปฐวีได้ทราบ โบราณแต่นานมาจึงบอกกล่าวสอนศิษย์ในวิถีตนให้รู้ผ่านการได้เห็น เห็นในสิ่งที่พฤกษาในวิถีครูไว้สอนใจ …

*** ว่านนิยมแต่โบราณกาล ***

๑พฤกษาไม้มีหัวใต้พื้นปฐวีโบราณแต่นานมานิยมปลูกไว้หน้าเรือน คำครูได้กล่าวไว้ไม้มีหัวมากสรรพคุณไว้สอนใจให้รู้อดรู้ทน เทิดคุณบูชาครูว่านในวิถีครูแต่โบราณสอนให้รู้เห็น เห็นพฤกษานานาพรรณออกดอกให้ผลหมายการในกาลอันเป็นมงคลกำลังจะเวียนผ่าน หากเห็นหัวว่านแสงอาทิตย์ผลิช่อดอกพ้นหัวพฤกษาครูกล่าวไว้ ฝนน้ำฟ้ากำลังจะมาฝนเดือน๕ครูหมอว่าด้วยเครื่องปรุงยาเรือนครูหมอสมุนไพรแต่โบราณนิยมรองน้ำฟ้าไว้ปรุงโอสถ …

*** ผลิดอกก่อนผลิใบ ***

วิถีคำครูดิฉันได้กล่าวไว้ว่าว่านแสงอาทิตย์จะแทงยอดช่อพ้นหัวก่อนแทงใบ หามาลงปลูกไว้หน้าเรือนจะได้รู้ถึงกาลการในกาลใดจะเวียนบรรจบครบวาระแห่งกาลอันเป็นมงคล อย่าได้มักง่ายเพียงพลิกอ่านตำราเขียนว่าไว้ด้วยฤกษ์ยาม ยามงามดีว่านหน้าเรือนจะออกดอกพิจารณาดอกย้อนความในคำครู ฝนเดือน๕ไม่คลาดเคลื่อนให้ดูช่อดอกเมื่อพ้นดิน …

*** ดอกว่านแสงอาทิตย์ ***
*** ว่างมงคลนามสยามแต่โบราณ ***
*** เส้นสายลายใบ ***
*** ผลิใบงามตามหลังดอก ***
*** ดอกมาก่อนใบ ***

ช่อดอกของว่านสีแสดบานนามแสงอาทิตย์บานชูช่อรับแสงไม่เกิน๒สัปดาห์ วิถีครูเวทครูมนตร์ดลคาถาแต่โบราณมักนิยมเก็บกลีบก่อนร่วงลงสู่ดินไว้เป็นมวลสารมงคลบดผสมสร้างพระ บดผสมสร้างเศียร(หัวครู)ขึ้นบูชา ครูแต่โบราณสอนให้เห็นค่าของวลีคำว่าว่านไว้สอนใจ เดินสายในวิชาว่าด้วยเวทเดินสายใดว่าด้วยหมอตามตำราในตำราของหมอยา เรียนให้รู้ อย่ารู้ผ่านการลอกเลียนครูแต่โบราณไม่นิยมสอนให้เขียนเพราะศิษย์ไม่ประสงค์อ่าน จะหยิบอ่านก็แต่ยามจะใช้ว่าด้วยวิชาคำครูกล่าวไม่เพียรเรียนรู้ไม่หยิบจับตำราขึ้นอ่าน ก็ต้องรู้ปลูกไว้หน้าเรือนเฝ้าดูแล ไม้มีหัวสอนบอกกาลได้อย่างแม่นยำ …

*** ทิ้งดอก น้ำฟ้าพรั่งพรู ***

กลิ่นกรุ่นจางด้วยความหอมสีแสดเคยสวยงามรับตะวันการในกาลเปลี่ยนไปตามฤดู พุทธคุณ เทวคุณแต่โบราณได้กล่าวคนรักษ์ว่านให้รู้เก็บ วิถีครูแฝงให้รู้ค่ากับสิ่งที่กำลังคิดสร้าง สร้างดีมีชัยไปกว่าครึ่งทางๆของผู้สร้างต้องรู้ ร.รอ รอเกิด รอลาด้วยกาลเวลาด้วยการในกาลขับเคลื่อนด้วยเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป ผ่านร้อน ผ่านฝน จนเข้าหนาว ฤดูกาลแต่โบราณกำหนดพฤกษานานาพรรณไว้สอนใจ คน …

*** ก้านดอกชูช่อ ***
*** มงคลนามสีแสดงาม โบราณนิยม ***
*** ว่าน แสงอาทิตย์ ***

กราบในวิถีครูที่เคยสอนสั่งให้รู้ปลูก เพียงวลีสั้นๆว่าปลูกสอนใจได้หลายสิ่งเคยย้อนถามใจไฉนลงปลูกต้องเลือกวันกำกับพุทธมนต์ดลคาถา ๒หัตถาเสมอเหมือนครูผู้จับวางซ้านว่าน ขวาว่านหาใช่หว่านหัวเพียงลงดิน ครูสอนครูสั่งเป็นนักหนาเริ่มต้นให้ดีอย่ามักง่าย ปฐวีพึงครบตามตำรา ปฐมมงคลนำพาให้เจริญงอกงามอย่าลืมรดชลธีนามมงคล ทิศทางกำหนดไว้อย่าได้ข้ามสายตามองเพียงว่านก็แค่ว่านตามคนมอง คนรักษ์ว่านคุณของว่านจะนำส่งให้คนบนเรือนร่มเย็นเป็นสุข …

*** ว่าน แสงอาทิตย์ ***

วิลีคำครูกล่าวไว้สอนใจ(ฉัน) กำเนิดเกิดเป็นคนมีครูคิดกระทำในสิ่งใดอย่าลืมทบทวนความในคำครูเคยกล่าวไว้เตือนใจ ครูสอนครูสั่งเป็นนักหนาวิถีสายครูแต่โบราณพึงสืบสานไว้ดำเนินชีวิตอย่ามักง่ายกับศาสนว่าด้วยพิธี ชีวิตจะไม่พ่วงท้ายด้วยกรรมต้องกระจ่างในจิตก่อนกระทำ ครูว่านได้กล่าวว่าไว้ไม้มีหัวใต้ดินโดยแท้สอนให้เรานั้นรู้ ร. รอ รู้อดสอนให้รู้ทน การในกาลเปลี่ยนด้วยฤดูผลิดอกเตือนคนปลูกให้รู้กาล ช่อดอกผลิพ้นหัวนั้นหมายน้ำฝนเดือน๕ว่าไว้ด้วยศาสตร์หมอยาจัดเตรียมรองกลางเรือนไว้ปรุงโอสถ กลีบดอกสีแสดบานเป็นทรงพุ่มละม้ายคล้ายร่มงามน่าภิรมย์นามแสงอาทิตย์แฝงไว้ให้คนรักษ์ว่านรู้ถึงการในกาลเปลี่ยนของฤดูกาลย่างเข้าสู่วัสสานฤดูย่างเข้าเดือน๖น้ำจากฟ้าเบื้องบนพรั่งพรูลงสู่ปฐวี …

ครูแต่โบราณกล่าวไว้สอนศิษย์บนเรือนให้สืบสานรู้สานต่อในวิถีครูหมอว่าด้วยครูยาแฝงด้วยพุทธคุณต้องรู้คุณเฝ้าดูแล ไม้มีหัวนามว่านสยามแต่โบราณไฉนเลยครูปลูกต้องเลือกวัน วันดีเป็นศรีวันนำส่งดอกสีแสบบานเมื่อพ้นพญาวันอำนวยอวยชัยผ่านตำราครูเวทครูมนตร์ผ่านปากออกเสียสำเนียงว่าด้วยอักขระครูคาถา การในกาลใดคิดสร้างวัตถุมงคลให้ศิลป์ได้บูชาครูเอ่ยสัจจาธิฐานบอกกล่าวขอเทพเทวาขุดขึ้นใช้เป็นมวลสารมงคลนักแล … เพลิงในมายา