Home

เมล็ดงาสอนใจ

๑วลีคำฟ้าพูดได้ในเรือนชานมายาเทวีได้กล่าวไว้ว่า *** งอกงามต้องสมบูรณ์ดี *** กว่า๓ทศวรรษที่เวียนผ่าน๑สิ่งกับ๑กิจกรรมบนเรือนชานมายาเทวีที่เหล่าสานุบนเรือนต้องช่วยทำกันนั้นก็คือ ร่วมวงก้มหน้านั่งคัดแยกคัดกรองเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่จะนำมาใช้ในศาสนพิธีถวายต่อเทพเทวดา อิฉันเองเคยตั้งข้อสงสัยในจิตว่าทำไมต้องคัดแยกและคัดกรองเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเหล่านั้น ซึ่งที่อื่นๆก็ไม่เห็นจะต้องมานั่งคัดแยกจำแนกเมล็ดพันธุ์กันเลย แต่ก็ไม่เคยได้คำตอบใดๆให้กระจ่างในจิตได้แต่บอกกับใจแยกก็แยก จำแนกแยกคัดกรองกันต่อไป ...  *** รักษ์ไว้ด้วยศรัทธา*** วันเวลาผ่านเลยมาก็นับร้อยพันศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายต่อเทวดาที่อิฉันเครพ ใจสั่งมาหรือก็ไม่ใช่แต่ด้วยใจอยากรู้ก็ต้องใช้๒ตาตัวเองให้เป็นประโยชน์+กับขดหยักในสมองย้อนคิด พิจารณาว่าไฉนเลยต้องคัดแยกและคัดกรองเมล็ดพันธุ์ธัญพืชจำนวนมากมายมหาศาลขนาดนั้น ถึงบางอ้อก็เมื่อลมเปลี่ยนทิศชีวิตเปลี่ยนทางมา๙เดินดินนี่ละเจ้าค่ะ กระจ่างในจิตทุกสิ่งที่ฟ้าพูดได้ในเรือนชานมายาเทวีบัญชาให้อิฉันกระทำ ทำคือวิชาที่แฝงมากับคำสอน สอนให้คิด…

Read more

ประคำ ๑

ปฐมบทความเส้นประคำนั้นสำคัญไฉน ไฉนเลยถึงต้องมีไว้เฉพาะใช้แบบส่วนตั๊วส่วนตัว พระมารดาชนนีได้กล่าวไว้ว่าประคำนั้นคือจิตและใจของผู้ภาวนามันตราถวายต่อเทพเทวดา มิควรใช้เป็นส่วนรวม เติมความเพียรในตนให้ได้มาซึ่งผลไม้อันเป็นมงคลนามว่า รุทรักษะ ๑ไม้มงคลแห่งไศวนิกายนิยมใช้นำมาร้อยเรียงเคียงกันขึ้นเป็นเส้นจำนวน ๑ร้อย๘ผล เราต่างก็ทราบกันดีกับวิถีภาวนากรรมฐานจิตให้ก่อเกิดสมาธิกำเนิดปัญญา การเดินปราณถวายมันตราต่อเทพเทวดาล้วนต่างนิยมนำมาใช้ประกอบกิจภาวนาไว้ในมือขวา นับรอบเวียนทักษิณาเมื่อเข้าสู่ภาวะจิตกรรมฐาน เพื่อกำหนดจิตให้เป็น๑บังเกิดสมาธิของผู้ภาวนามันตรานั้นๆนั่นเอง ... อิฉันเองก็หยิบจับเส้นประคำขึ้นใช้บ้างแต่ไม่ถึงกับหยิบใช้คล้องมือขยับนิ้วเลื่อนเม็ดประคำตามจบครบรอบของการภาวนาจิตตลอดทั้งวันนะเจ้าค่ะ ด้วยเราเป็นปถุชนคนธรรมดาที่ต้องประกอบกิจการทำมาหากินสลับ๙เดินดินในแต่ละวัน หากวันใดสภาวะจิตเกิดความอยากสงบด้วยธรรมนำพาอิฉันก็ไม่เคยขาดด้วยเส้นประคำขึ้นใช้ถวายมันตราต่อทวยเทพเทวดาในเรือน แต่ไม่ทุกวันนะเจ้าค่ะ คริ คริ คริ…

Read more

เนตรชนนี

เนตรชนนี ปฐมบทความสายพระเนตรแห่งพระมารดาชนนี ๑เดียวในดวงใจ องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมากาลี เทวี ๑ความภาคภูมิใจผ่านเรื่องเล่าขยายความด้วยศาสนพิธี *** ปิดปราณพระมารดาชนนี *** วันเวลาผ่านมากว่า๓ทศวรรษบนเส้นทางแห่งมายาศาสตร์ที่ไม่เคยชี้นำพาให้ใครเป็นประสาทกับศรัทธา วันเวลาที่เวียนผ่านไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา แต่ละสิ่งที่เห็นคือสัจธรรมกับความเป็นจริงผ่านการกระทำของคนและฅน คนจริงที่อยู่เคียงข้างกันทุกยามค่ำคืนเพียงไม่กี่แรงแห่งศรัทธาทำให้อิฉันเห็นถึงสัจธรรมความเป็นคนบนวิถีแห่งมายาด้วยศรัทธา เพียงลำพัง ... *** เปลวเพลิงในมายา *** มายาใดเล่าจะมากความเท่ามายาสาไถของคนไม่มีอีกแล้วในตรีจักรวาล วลีคำที่พระมารดาชนนีได้กล่าวไว้ถึงเวลาสุดท้ายเจ้านั้นจะเห็นด้วยสายตาตนเองว่าใครพึงเคียงข้าง…

Read more

สันติกะชนนี

ปฐมบทความ สันติกะชนนี ๑วลีคำที่ฟ้าเรือนชานมายาเทวีเรียกใช้แทนคำว่าเทวลัยก่อนจะแล้วเสร็จ สันติกะ หมายถึงที่พักพำนักพังพิงเป็นการชั่วคราว ยังมิแล้วเสร็จในเรื่องของการก่อสร้างรวมไปถึงการสถาปนาในศาสนว่าด้วยพิธีกรรมใดๆ ฟ้าเรือนชานมายาเทวีกล่าวไว้ว่า เทวลัย นั้นหมายถึงสถานที่บริสุทธิ์จากหลายหลากปัจจัยหลักสำคัญตั้งแต่รากฐานสู่ยอดฉัตรามารวมกัน จะด้วยดิน หิน น้ำ แร่ธาตุรวมไปถึงแมกไม้นานาพรรณที่จะต้องจัดเตรียมให้แล้วเสร็จในศาสนว่าด้วยพิธีสถาปนา ถึงจะเรียกขานได้ว่าสถานที่ๆรังสรรค์สร้างขึ้นนั้น คือ เทวลัยสถิตของเทพเทวดาพระองค์นั้นโดยสมบูรณ์ ... ดิฉันไม่มากความอันใดให้มากเรื่องบอกกับใจด้วยสัจจะวาจาในกายาด้วยมายาแห่งศรัทธาในพระมารดาชนนี ๑เดียวนดวงใจ…

Read more

วิงวอนชนนี

ปฐมวลีความจากใจ *** วิงวอนชนนี *** กว่า๓ทศวรรษที่เวียนผ่านมากับบาทวิถีชีวิตความเป็นอิฉันบนเส้นทางแห่งมายาด้วยศรัทธานำพา ผ่านมาทุกเรื่องราวมีมาให้ได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติมายาของผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนหน้าไม่เว้นแต่ละวัน วันทุกวันตราบจนทุกวันนี้กับ๑หน้าที่มายาในมายาที่อิฉันรักษ์ไว้ ๑ในดวงใจเท่านั้นพอ ... ๓ทศวรรษที่ผ่านมากับเรื่องราวความเป็นอิฉันในอีก๑มุมมอง กำลังจะเป็น๑ตำนานกับศรัทธาถวายที่มีต่อ *** องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี *** ย้อนวันวานที่รังสรรค์สร้างกับเทวสถานเล็กๆไว้ในเรือนชานให้ผู้คนที่ศรัทธาในพระนามแห่งมารดาชนนี ได้สรรเสริญศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายก็ครบถ้วนทั้ง พิธีพราหมณ์เราชาวสยาม รวมไปถึงพิธีกรรมจากคณะพราหมณ์ต้นฉบับครบสูตรจากอินเดีย และที่สำคัญที่สุดเทวลัยสถานองค์นี้ผ่านการสรรเสริญจากผู้คนที่เคารพศรัทธาในฟ้าเดียวกันมาร้อยพันยันหมื่นนับหน้าไม่ถ้วน ถึงวาระที่จะต้องยาตรามูรติ องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี ๑มารดาชนนีในดวงใจยาตราสถิตเคียง…

Read more

เบื้องบาทชนนี

เบื้องบาทพระมารดาชนนี หลายคนถามหลายคนเกิดความสงสัยกับเบื้องบาทพระมารดาชนนียาตรา คำว่าเบื้องบาทพระมารดาในที่นี้หมายถึง การยาตราของพระมารดาชนนีอวยชัยแด่เหล่าสาวกผู้ศรัทธาในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ผู้ที่เริ่ม๙เท้าเข้าสู่เส้นทางแห่งศรัทธามักจะหลงกับมายาด้วยความไม่รู้เป็นพาหะนำพาให้เกิดความอยากรู้  อยากบูชาให้ถูกต้อง เมื่อบังเกิด๒วลีคำนี้ขึ้นในจิตสิ่งที่อยากรู้ว่าถูก จึงร้ายกลายกลับเป็นถูกหลอกให้บังเกิดความงมงายเข้ามาแทนที่บาทวิถีแห่งศรัทธา ด้วยศรัทธาที่ตนมีแต่เริ่มต้นนั้นคือพลังแห่งศรัทธาที่มากด้วยความบริสุทธิ์ แต่ช้าแต่ไม่ต้องแห่แหนตามวิถีใครมาร่วมทางเป็นดีที่สุดเพราะศรัทธาไม่มีคำว่าผิดบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเราผู้ศรัทธากระทำในสิ่งที่ตนศรัทธานั้นให้ถูกกาลเทศะที่ตนพึงกระทำ เริ่มต้นดีมักจะพังพินาศสิ้นก็ต่อเมื่อใจอยากรู้ รู้หลักแต่ไม่รู้เรียนการปฏิบัติตนบนวิถีแห่งศรัทธาให้ถูกทาง เพ้อวลีคำจากลมปากจากบุคคลรอบข้าง คนมีองค์ พึงระวัง ...   *** บาทวิถีแห่งมายาศรัทธา…

Read more

ชีวิตจริงบนหลังราชสีห์

๕ ธันวาคม ครบรอบ ๓๗ปีฟ้า๑เดียวในดวงใจยาตราสถิตเรือนชานมายาเทวี ๑วันนี้ในวันวานเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งให้๙เดินบนวิถีแห่งศรัทธากับพระนามแห่ง *** ศรีมหากาลี *** ย้อนวันวานในวันนี้กับความไม่รู้อะไรเลยในเรื่องของศรัทธาในอารยต่าง จากความไม่เคยรู้ก็ไม่เคยเอ่ยปากถามใครไม่เคยซื้อหาตำราว่าด้วยเทพเทวดาที่มีวางจำหน่ายพิมพ์จ่ายแจกลดแลกแจกแถมว่าด้วยตำราวิชาเทพ ไม่เคยคิดซื้อหาติดมือกลับเรือนมาเปิดอ่านผ่านตา เพราะทุกสิ่งล้วนเขียนขึ้นจากมโนจิตความเป็นคนด้วยอาชีพคนชอบเขียนทั้งสิ้น เรื่องราวความเป็นศรีมหากาลี ในมุมมองของอิฉันเล่าผ่านประสบการณ์กับความเป็นจริงผ่านมากว่า๓ทศวรรษมีแต่สุข สุขใจนำส่งให้กายเป็นสุขสุขทุกวินาทีที่ยืนในจุดผู้ศรัทธาถวายเบื้องหน้าพระชนนีแห่งศรีตรีจักรวาล  ...      …

Read more

ชนนีแห่งคีตาจารย์

ปฐมบทความพระมารดาชนนีแห่งคีตาจารย์ที่จะกล่าวถึงพระเทวีแห่งไวกูณฐ์ภพ ที่เราเหล่าสยามศรัทธาชนต่างรู้จักในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ พระลักษมี เทวี เป็นอย่างดีอิฉันเองก็เป็น๑สยามศรัทธาชนที่ให้ความเคารพต่อพระนามอันศักดิิ์สิทธิ์แบบมีสติ ตามวิถีแห่งฟ้าเรือนชานมายาเทวีนำพา ด้วยวลีคำฟ้าเรือนชานมายาเทวีกล่าวพระชนนีแห่งไวกูณฐ์ พระองค์ทรงเป็น๑เทวีแห่งตรีจักรวาลที่ทรงอวยพรให้สาวกผู้ภักดีพบวิถีแห่งชัยในความสำเร็จ ทั้งเหล่าเทพเทวดารวมไปถึงมวลมนุษย์โลกต่างศรัทธาในพระนามแห่งพระองค์ (ความเชื่อส่วนบุคคลนะเจ้าค่ะ) ... ค่ำคืนดีปาวลี บูชา ก็เป็นอีก๑ศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายสรรเสริญต่อพระมารดาชนนีแห่งไวกูณฐ์ ค่ำคืนที่เราเหล่าศรัทธาต่างรวมกันสรรเสริญถวายการบูชาต่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยดวงประทีปหลายหลากดวงเรียงเคียงกันให้สาดส่องสว่างพริ้วไสว ตามคติแห่งภารตะชนเชื่อกันว่าค่ำคืนดีปาวลีตามสถานว่าด้วยบ้านเรือนที่เราต่างอิงอาศัย รวมไปถึงกิจการห้างร้านและสถานที่ประกอบธุรกิจด้วยอาชีพที่กระทำนำส่งให้ได้มาด้วยทรัพย์ จะสว่างไสวไปด้วยแสงสว่างจากดวงประทีปตามวิถีศรัทธาเรียบง่ายได้ใจความ นำมาซึ่งความสำเร็จต่อยอดให้ร่ำรวย ...…

Read more

เกษียรสมุทร๓

  ... เสียงโครมคลื่น ดังสนั่น ลั่นทั่วหล้า   องค์นาคา เวียนคีรี ไม่มีถอย เรี่ยวแรงลด ทดกำลัง อย่างเลื่อนลอย   วาสุกรีเวียนวนคล้อย คายพิษ หมดฤทธี ... ผลงานรังสรรค์สร้างศิลปะปั้นปูนสด เกษียรสมุทร…

Read more

เกษียรสมุทร ๒

ปฐมบทความกายวิภาค เกษียรสมุทร เขียนวลีคำไว้เตือนจิตตัวอิฉันเองกับการเริ่มรังสรรค์สร้างความโนในจิตให้เป็นจริง จากเส้นสายผ่านสมองสองมือขีดเขียนกำหนดเส้นสายว่าด้วยสัดส่วนของชิ้นงานให้พอเหมาะพอดีกับผนังมายาคีรีที่ธรรมชาติร่วมรังสรรค์สร้างไว้นับพันปีผ่าน สุขใจในจิตที่ได้สานฝันให้เป็นจริงจากเรื่องเล่าที่ได้ยินมาแต่วัยเด็กกับ๑ปกรณัมรวมพลเหล่าเทพเทวดาร่วมด้วยช่วยฉุดชักพญาวาสุกรีผ่านเขามันทระเป็นแกนกลางให้ได้มาซึ่งสิ่งอันเป็นมงคลในตรีจักรวาล  อย่างที่บอกนะเจ้าค่ะว่าการรังสรรค์สิ่งใดนั้นต้องพร้อม ความคิดมีขึ้นได้ในขดหยักของเส้นสมองก่อนจะบัญชาการให้ลงมือรังสรรค์ต้องถามใจเราเองเสียก่อนว่า ทรัพย์พร้อมแล้วหรือ(ยัง) พร้อมด้วยทีมงานช่างปั้น พร้อมด้วยสถานที่ ที่สำคัญต้องพร้อมด้วยทรัพย์ในการรังสรรค์ด้วยนะเจ้าค่ะ  ส่วนตัวไม่ชอบอ้าปากเรี่ยไรทรัพย์ใครมาร่วมสร้าง อิฉันเองยังไม่ชอบฟังการบอกกล่าวเชิญชวนจากปากใครแนวความคิดใครให้ร่วมสร้าง ถึงเวลาที่อิฉันสร้างเองจะอ้าปากเรียกใครได้เล่าละเจ้าค่ะ คริ คริ คริ  ...  …

Read more